ВУЗ ШАГ

Будинок дитячої творчості Кам'янської міської ради

 

Річний звіт директора закладу

                                                            Звіт

                директора Комунального закладу «Будинок дитячої творчості»  
                                                Кам’янської міської ради

     Протягом 2017 -  2018 навчального  року    робота  комунального закладу «Будинок дитячої творчості» Кам’янської міської ради була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, завдань Концепції «Нової української школи», забезпечення  продуктивної пізнавальної діяльності вихованців з урахуванням їх інтересів, нахилів, орієнтуючись на потреби дитини в освітньому процесі, дитино центризм. Освітній процес у БДТ, як визначається у Концепції нової школи, є невід'ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).   Основними завданнями  є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти,  культури, фізичної культури і спорту, художньої та іншої творчості; здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності.  Педагогічний колектив реалізував основні завдання багатопрофільного позашкільного закладу, а саме: забезпечував надання основ позашкільної освіти та виховання; створював належні умови для самовизначення, саморозвитку та самореалізації вихованців засобами художньо - естетичної, декоративно – ужиткової, фізкультурно - спортивної діяльності. Свобода і можливість вибору занять позитивно впливають на здатність дитини до організації подальшого життя, допомагають у базовій професійній підготовці,  формуванні  сучасного світогляду, творчих здібностей і здатності до самостійного наукового пізнання, самоосвіти; підготовці людей високої освіченості і моралі, здатних до творчої праці.

       Колектив закладу, об’єднаний спільними цінностями  та освітніми і духовно-культурними інтересами,  опирався у своїй діяльності на освітницькі програми міста, області, країни.  Адміністрація  БДТ провела відповідну роботу щодо збереження й розвитку мережі гуртків  закладу. У Будинку дитячої творчості  1243 дітей ( 88 груп) реалізує право на розвиток особистості засобами позашкільної освіти. Серед них: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 6, малозабезпечених – 8, багатодітних – 30, дітей з обмеженими можливостями – 5,  дітей, чиї батьки виконують(вали) свій обов’язок в зоні АТО  - 10,  інші пільгові категорії – 5. Педагоги робили спільну справу – залучали всіх без винятку дітей, які бажали розвивати свої здібності й таланти, цікаво і з користю проводити вільний час, а також отримати початкові професійні знання. Аналіз мережі гуртків закладу  за напрямами діяльності засвідчив, що найбільша кількість вихованців відвідують гуртки художньо-естетичного напряму: 37 груп - 518 вихованців (42 %),  декоративно – ужиткового:  34 групи - 482 вихованці (38 %),  фізкультурно – спортивного:  17 груп - 243 вихованці  (20 %).

                                                                                                                        

 

                                                          Кадровий потенціал:

          Успішність реалізації завдань, поставлених перед позашкіллям сьогоденням, у більшій мірі залежить від професіоналізму та майстерності педагогів закладу, адже саме їм належить ключова роль у виконанні цих завдань.   На сьогодні  матеріально-технічна база для навчання вимагає оновлення та модернізації, але  слід   відзначити, що не зважаючи на це, педагогічний колектив оновився  на 5 чоловік, навчання у закладі безкоштовне, що дозволяє успішно навчатися  у гуртках вихованцям та  дітям незахищених соціальних категорій.                                                                                                                                                                                    Педагогічний колектив закладу  налічує 26 осіб, з них мають повну вищу  освіту на рівні спеціаліста - 16 педагогів (61%), базову вищу освіту (бакалавр) - 1 педагог – 4%, неповну вищу освіту -    7 педагогів (27%), середня спеціальна – 1 педагог (4 %), середню загальну – 1 педагог (4%). 

Забезпеченість освітнього процесу здійснюється за рахунок штатних працівників. При розстановці кадрів враховується педагогічний досвід, кваліфікація керівника гуртка, наступність у роботі.

За стажем педагогічної роботи педагоги закладу розподілилися таким чином:

-  до 3-х років – 5 педагогів – 19% ;

-  від 3-х до 10 років – 6 педагогів – 23% ;

-  від 10 до 20 років – 5 педагогів – 19%;

-  більше 20 років – 10 педагогів -39%.

 

Позитивні тенденції:    

 -   стабільність кадрового складу,                                                                                        -   низька плинність,

 -   поповнення колективу молодими кадрами

 -   наявність фахової підготовки у всіх працівників.

                                                                 Освітній  процес:

     Організація освітнього  процесу в  Будинку дитячої творчості базувалася на основних нормативно-правових документах: Законі України «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту», Конвенції про права дитини, Указі Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на  2016 – 2020 роки»,  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Статуті   БДТ та інших нормативних документах.  

Головною метою роботи  у 2017 – 2018  навчальному році було:

- задоволення різноманітних потреб дітей у пізнанні та спілкуванні, які не завжди можуть бути реалізованими в умовах шкільного навчання;

 - набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу;

- стимулювання творчого розвитку і соціальної підтримки обдарованих дітей.

      Організація освітнього процесу у  закладі здійснювалася за навчальними програмами з позашкільної освіти та адаптованими програмами, складеними на основі Типових навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, затвердженими департаментом з гуманітарних питань Кам’янської міської ради.

         Перед педагогічним колективом  ставилися наступні завдання:

 - охоплення широкого кола дітей освітою в позашкільному закладі;

-  забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

 - удосконалення освітнього процесу на основі запровадження необхідних змін у традиційній структурі   й змісті діяльності;

- надання дітям додаткових знань, умінь та навичок за інтересами.

        Робота була спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, задоволення духовних  запитів і потреб у професійному визначенні, виховання позитивних якостей. Заняття у гуртках протягом року проводилися на базі БДТ, закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти   міста, згідно з угодами, розкладом, затвердженим директором та погодженим профспілковим комітетом, у відповідності   до вікових особливостей вихованців з дотриманням санітарно-гігієнічних норм.                                     Режим роботи закладу семиденний. Заклад працював у україномовному режимі.                                                                               
         Освітній  процес у БДТ протягом навчального року здійснювався диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я вихованців) з використанням різних організаційних  форм  роботи:  заняття,  індивідуальні  заняття,  конкурси,  вікторини,    екскурсії,  практична  робота, виступи, виставки, репетиційні заняття, тощо. На протязі року  педагоги закладу працювали  над формуванням  необхідних знань, умінь, навичок, продуктивної пізнавальної діяльності вихованців  з урахуванням їх інтересів, нахилів, потреб. Серед методів навчання застосовувалися: ігри,  проекти,  інтегровані заняття,  групові завдання,                               як передбачає Концепція «Нової української школи».                                                                 Протягом навчального року адміністрацією здійснювався контроль за якістю організації освітнього процесу в гуртках закладу з метою його вдосконалення. За результатами перевірок зроблено висновок, що більшість керівників гуртків  в цілому дотримуються вимог щодо організації ефективного гурткового заняття: забезпечують належні умови для продуктивної пізнавальної, творчої діяльності вихованців. Найбільш поширеними прийомами  та методами навчання та виховання, які використовували на заняттях керівники гуртків, були:  презентації, фізкультхвилинки, змагання, ігрові   форми та інші, завдяки яким дитина розкриває потенційні можливості, співпрацює, спілкується, взаємодіє  з  педагогом та іншими гуртківцями. Більшість занять були змістовними та цікавими, не перевантаженими навчальним матеріалом, урізноманітненими педагогічними та творчими новинками.                    Наслідки контролю узагальнені аналітичними довідками, інформаціями, наказами, які заслуховувались  на педагогічних радах, нарадах при директорі, методичних радах.   
    У літній період керівники гуртків закладу працювали  у закладах відпочинку з денним  перебуванням на базах     закладів загальної середньої  освіти  міста, а саме: КЗ «СЗШ № 21, 25, 29, 30, 44», КЗ «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія №39». Робота керівників гуртків  БДТ була направлена на посилення національно-патріотичного виховання дітей    шляхом проведення гурткової роботи та масових заходів. Активними, відповідальними, небайдужими до дітей педагогами  проводився  пошук найбільш дієвих методів для кожної  конкретної групи та дитини.   До Дня захисту дітей та відкриття оздоровчого  сезону  2018 року було  проведено свято «Знову літо на поріг!»,    яке відвідали діти з закладів відпочинку з денним перебуванням,  розташованих на базах КЗ « СЗШ № 21, 30, 29», КЗ «ЗНЗ І ступеня - гімназії 39». На протязі літа на базі БДТ проводилися екскурсії до виставочної   зали з експозицією дитячих робіт, кімнати побуту та рушників, ігрові, розважальні програми для дітей  мікрорайону та  закладів відпочинку з денним перебуванням.  Робота у літній період виконана якісно, сумлінно,  про що свідчать подяки адміністрації закладів відпочинку.  Педагогічному колективу вдалося залучити велику кількість дітей до творчої праці,  що  сприяло емоційному підйому, гарному настрою та розвитку здібностей у дітей. Саме це дає змогу очікувати   на формування високої мотивації та повернення їх до педагога у вересні.                                                 
      Кожен педагог  не зупиняється на досягнутому, постійно працює над підвищенням рівня педагогічної майстерності, вивчає та впроваджує в практику роботи інноваційні технології навчання та   виховання, кращий педагогічний досвід. 

 Інструктивно - методична робота 

      Інструктивно - методична робота  з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році була спрямована на виконання  нормативних документів МОН України, на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Типового Положення про позашкільний навчальний заклад.  Пріоритетними  напрямами діяльності методичної служби БДТ у навчальному році були: організаційно-координаційна діяльність, інформаційно-аналітична діяльність, навчально-методична  діяльність. У 2017 – 2018 навчальному  році педагогічний колектив БДТ продовжив роботу  над   проблемною  темою закладу  «Розвиток творчих здібностей дітей та юнацтва – запорука соціалізації особистості в умовах розбудови громадянського суспільства», головною метою якої  є підвищення ефективності методичного забезпечення занять в контексті сучасних  вимог, створення сприятливих умов для повноцінного й різнобічного розвитку дітей, становлення творчої особистості, здатної до продуктивної праці,   формування у гуртківців певної   системи моральних уявлень, поглядів,   які зможуть допомогти їм виробити в собі дійові критерії   моральних  цінностей, готовність та уміння вийти зі складних життєвих ситуацій,    використовуючи нові і ефективні форми роботи з гуртківцями, в межах обласного  науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»та міського проекту: «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства»,  спрямованого на розвиток  успішної соціалізації  вихованців;

Метою методичної роботи було:                                                                                         - підвищення ефективності освітнього процесу;                                                                   - стимулювання самоосвіти та творчого пошуку педагогів;
-  створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога;
-  розвиток ініціативи та творчого потенціалу окремих працівників та колективу  в цілому; 

Завдання:

-  забезпечення цілеспрямованого  методичного навчання педагогічних кадрів; 

- підвищення  та вдосконалення рівня науково-теоретичної, методичної та  практичної підготовки педагогів; 

- підвищення рівня професійної компетенції педагогів через активне застосування засвоєних  науково-педагогічних знань і педагогічного досвіду в практичній діяльності.

     При розробці змісту методичної роботи бралась до уваги специфіка напрямків роботи закладу: масових, групових та індивідуальних форм; підвищення кваліфікації та атестація педагогічних кадрів. Головні зусилля роботи методичної служби  було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально - психологічного клімату, який би сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. Підвищення кваліфікації педагогів здійснювалось різними засобами: самоосвіта за обраними темами; курси підвищення кваліфікації; участь у конференціях, семінарах, проведення майстер – класів: День міста (лівобережний парк) КЗ СЗШ №21, 25, Масляна (к/т «Мир»), недільна школа вірменської громади, для дітей – переселенців (модульне містечко).  

        У 2017 - 2018 році, відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки, пройшли курси підвищення кваліфікації у І півріччі  при ДОІППО-5 педагогів;  у ІІ півріччі  при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» - 4 педагоги.   

       Найоптимальнішим варіантом післядипломної  освіти педагогів є реалізація самоосвіти через методичну роботу. Над підвищенням професійного рівня працюють методисти, які   сприяють активному педагогічному пошуку та творчості,   надають допомогу у вивченні та впровадженні у практику передового педагогічного досвіду, сучасних технологій навчання та виховання, знайомлять з новинками у галузі позашкільної освіти.                                                Методична робота з педагогами закладу організована через колективні (засідання педагогічної і методичні ради, педагогічні навчання, інструктивно-методичні наради, наради при директорі, семінари), групові (круглі столи  молодих  педагогів і наставників, семінари-практикуми, майстер-класи) та індивідуальні (атестація, курси підвищення кваліфікації, самоосвіта, звіти керівників гуртків, наставництво і консультації.   Фаховому зростанню педагогів  закладу, їх самоосвіті сприяє участь у  семінарах, фестивалях, конкурсах педагогічної майстерності, проведення  майстер-класів тощо: Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція «Проблеми розвитку початкової освіти: роль станкової, декоративної композиції та дизайну у формуванні поліхудожньої компетентності учнів» (м.Херсон), обласний  семінар по  підведенню підсумків фольклорно-етнографічної  експедиції  «Звичаї,  обряди та  традиції  мого краю»; обласний семінар для методистів багатопрофільних позашкільних навчальних закладів з декоративно – ужиткового мистецтва;  обласний  семінар для  керівників гуртків образотворчого мистецтва; обласний семінар для керівників театральних гуртків.

В травні 2018 року були надані  методичні матеріали та навчальні програми гуртків для  участі у першому етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури.                                                   

           Участь педагогів в конференціях, семінарах, майстер-класах, виставках

Заходи

 міжнародні

Всеукраїнські

 обласні

міські

1

Конференції

2

2

1

1

2

Семінари

 

 

8

1

3

Майстер-класи

 

2

1

12

4

   Виставки -  
   конкурси

1

18

10

8

 

                                        Досягнення  педагогів комунального закладу
                                «Будинок дитячої творчості» Кам’янської міської ради 

Рік

Міжнародний рівень

Всеукраїнський рівень

Обласний рівень

Міський рівень

1

 2017- 2018р.

3

22

8

16

 

  Відповідно до річного плану роботи Департаменту з гуманітарних питань КМР, у жовтні 2017 року у БДТ був проведений  міський  проблемний семінар для директорів закладів позашкільної освіти  міста «Запровадження різних форм охоплення учнівської  молоді  позашкільною освітою».

Продовжено роботу у рамках  проекту  «Академія Забава». Сфера співпраці із закладами дошкільної освіти збільшилася. У цьому навчальному році  8 керівників гуртків працювали на базі КЗ ДНЗ – ЦРД №36 «Джерельце», КЗ ДНЗ – ЦРД № 1 «Ясочка», ДНЗ № 10, 34; 35, що сприяє ознайомленню дітей із різними видами творчої діяльності; різноплановому розвитку дітей  дошкільного віку; розвиває уяву, творчі задатки, культуру мовлення, моторику рук, фантазію, спортивні навички;  підтримує прагнення до самостійної творчої праці;  виховує  художній смак і почуття гармонії. Навчальний проект виявився успішним, дав позитивний результат, тому у новому навчальному році плануємо продовжити плідну співпрацю.                   Згідно  річного плану  проводилася  робота з молодими фахівцями, які отримували методичні консультації        від членів адміністрації закладу, методистів,  наставників; знайомилися з роботою кращих педагогів, відвідуючи     відкриті заходи та заняття. Було організовано роботу Школи молодого фахівця: призначено  педагогів-наставників, складено план роботи з молодими фахівцями, організовано взаємовідвідування занять молодими керівниками гуртка та наставниками. На протязі року методисти, заступник директора, відвідували заняття та виховні заходи молодих педагогів з метою надання адресної методичної допомоги – всі вони показали належний рівень методичної обізнаності, проте він потребує вдосконалення через опанування сучасних методів та форм проведення занять.  Виявлені в ході перевірки  проблемні питання обговорювались в індивідуальних бесідах, методистами  було надано рекомендації щодо усунення ускладнень в роботі молодих фахівців.  Протягом навчального року відбулося 2 круглих столи ( жовтень, лютий),  на яких значна увага приділялася як практичним, так і теоретичним питанням фахової підготовки молодих    педагогів, вирішувалися проблемні питання, здійснювався методичний супровід  роботи    молодих фахівців. 

       Однією із  колективних форм методичної роботи є відкриті заняття.  Їх мета — підвищення майстерності  педагогів. Основні завдання відкритих занять: упровадження в практику роботи педагогічного колективу передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед закладом. 

     Як підсумок роботи керівників гуртків за 2017-2018 навчальний рік було заплановано та проведено,  згідно графіка,  підсумкові заняття по гуртках (травень). Керівники гуртків  показали належний рівень   методичної та фахової освіченості, які є підсумком наполегливої творчої праці педагога. Всі заняття та заходи   відвідувалися адміністрацією, методистами, колегами,  надавалися  рекомендації.                                      
      Плідно працювала методична рада.  На  засіданнях  обговорювались найактуальніші проблеми методології, серед яких рейтингова оцінка ефективності роботи гуртків; технології психолого - педагогічної підтримки дитини; про удосконалення процесу надання методичної допомоги, участь в конкурсах  педмайстерності. Ефективними були засідання 4 педагогічних рад. Керівниками гуртків була продовжена робота по створенню портфоліо. Протягом року проводились методичні заходи для педагогів міста та закладу, серед яких: міський  проблемний семінар для директорів закладів позашкільної освіти  міста «Запровадження різних форм охоплення учнівської  молоді позашкільною освітою».   майстер-клас для керівників гуртків закладу «Інноваційні технології декоративно - ужиткового мистецтва  - один із шляхів майбутнього професійного самовизначення дітей»; семінар-практикум «Театральне мистецтво,  як запорука розвитку й виховання естетичних смаків, формування працелюбності, творчої фантазії»;   майстер-класи для вихованців закладів відпочинку з денним  перебуванням на базах  закладів загальної середньої  освіти  міста  та учнів загальноосвітніх закладів міста під час канікул на протязі навчального року.                                На виконання  наказу МОН України від 06.10.2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року №1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та наказу  «Про проведення атестації педагогічних працівників БДТ у 2017-2018 навчальному році»  з метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, підвищення відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей, забезпечення ефективності освітнього процесу  проведена значна робота з атестації педагогічних працівників. Згідно наказу про проведення атестації педагогічних працівників БДТ був затверджений склад атестаційної комісії і графік її засідань, члени якої розробили план своєї діяльності на 2017 - 2018 навчальний рік, єдину систему і алгоритм проведення атестаційного періоду для педагогічних працівників. Ця інформація була доведена до відома керівників гуртків, що мали намір атестуватися. Згідно затвердженого списку,  пройшли чергову атестацію 4 працівники закладу.  Під час атестаційного циклу  у закладі було проведено такі заходи:  відкриті заняття; виховні заходи; виступи щодо напрямків діяльності та основної  науково-методичної теми,  над якою працює педагогічний колектив, обрано теми доповідей, які готували    педагоги, що атестуються,   для виступів   на педагогічних, методичних  радах,  протягом навчального року.                                                               
       Видавнича діяльність педагогічних працівників  БДТ у минулому навчальному році склалася з методичних    наробок,  які прийняли участь у Всеукраїнській   науково-методичній конференції з проблем  розвитку початкової мистецької освіти (образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво) на тему: «Проблеми  розвитку початкової мистецької освіти: роль станкової, декоративної композиції та дизайну у формуванні поліхудожньої компетентності учнів» та були надруковані у збірнику статей з матеріалами семінару.                                                                                                                  
       У поточному навчальному році продовжено моніторингові дослідження діяльності керівників гуртків закладу з метою аналізу стану  професійної підготовки  та пошуку ефективних форм  і методів освітнього процесу. Дослідження базувалися на основних напрямах роботи педагога, кожен з яких включав в себе три варіанти відповіді. На основі результатів анкетування  проведено аналіз діяльності керівників гуртків, який показав позитивні зміни та  проблемні питання у роботі колективу, що дасть змогу усунути недоліки  у новому навчальному році. З метою підвищення іміджу  закладу, якості освітнього процесу педагогічному колективу у 2018 - 2019 навчальному році слід звернути увагу на  підвищення якості:                                                                                                                             -  Використання педагогами інтернет-ресурсу та вмінням працювати за комп’ютером;

-  Самоосвіти педагогічних працівників (участь у майстер-класах, відкритих заняттях та семінарах  провідних фахівців області та України);

- Результативності у фахових  виставках педагогічних ідей та технологій;

- Видавничої  діяльності педагогів.                                                                                                                                                             Організаційно-масова робота

         Одним із провідних напрямків роботи БДТ є організаційно-масова робота, яка містить у собі організацію    дозвілля дітей та підлітків, спілкування з однолітками в різних формах ігрової та дозвіллєво-розважальної діяльності, поліпшення психологічного здоров’я дітей, створення умов для професійної орієнтації  та  самовизначення особистості.
Організаційно-масова робота у закладі планується за всіма напрямками художньо-естетичного    циклу та з дотриманням календарних свят.  Метою та основними завданнями масових заходів є пошук   і надання підтримки здібним, обдарованим і талановитим дітям та учнівській молоді; організація змістовного   дозвілля дітей та юнацтва з урахуванням особистих та колективних інтересів, пошук нових форм  його  організації; стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, задоволення потреб дітей  в творчій самореалізації; популяризація та пропаганда розвиваючих дозвіллєвих програм для  підростаючого покоління. З цією метою  вихованці  БДТ систематично приймають участь у міських  конкурсах, фестивалях, змаганнях,  святах, концертах тощо.  Значна увага приділяється заходам, присвяченим 100-річчю позашкільної освіти. Плануємо у 2018 – 2019 н.р. втілити проект «Розкажемо  про себе та позашкілля нашого міста», який включатиме у себе різнопланові заходи, конкурси, змагання. Дух боротьби сприяє розвитку у дітей впевненості у собі, вмінню  протистояти суперникам,  вчить гідно сприймати перемоги та поразки, стимулює до творчого зростання та самовдосконалення, самореалізації. Аналіз ефективності роботи гуртків  показав, що протягом минулого навчального року творчі колективи Будинку дитячої творчості   взяли участь у 45 заходах, у  яких задіяно 968 вихованців закладу. Найбільш активними учасниками міських заходів, концертів, ярмарок та    святкових програм є вихованці    гуртків: «Танцювальний»,  «Вокальний»,   «Фітодизайн»,   «Петриківський розпис»,  «Танцювальний».  

На базі  закладу були підготовлені та проведені завходи:                                                       -  міський  фестиваль   сімейної творчості   «Скарби родинної криниці»;

-  міський етап Всеукраїнського конкурсу «Знай  і люби свій край»;

-  міський фестиваль-конкурс дитячої творчості «Віват, талант!» (номінації: «Солісти -  вокалісти», «Дуети,  тріо, ансамблі», «Театральне мистецтво») для лівобережних шкіл. 

    З метою розвитку творчих здібностей дітей і підлітків, взаємозбагачення культурних традицій через родинну творчість, популяризацію та розповсюдження сімейних традицій засобами декоративно-ужиткового і художнього мистецтва у грудні 2017року пройшов ІV фестиваль сімейної творчості  «Скарби родинної криниці», який охопив у номінації «Образотворче мистецтво»  26 родини: 26 дорослих, 35 дітей, у номінації «Хореографія» - 7 родин: 6 дорослих та 11 дитини, у номінації «Театральне мистецтво» - 8 родин: 7 дорослих, 9 дітей. Залучення родин до участі у даному фестивалі сприяє зміцненню зв’язків між дорослими і дітьми, заохочує дітей та їх рідних до спільної праці, створює необхідні умови для їхньої самореалізації, духовного розвитку та формує у дітей потяг до прекрасного.                                                           
        На протязі навчального року було проведено  103 масових заходи, в яких прийняли участь близько  2000 гуртківців, а відвідали близько 12500 глядачів;   майстер-класи для дітей та підлітків міста: День міста,  День відкритих дверей у Будинку дитячої  творчості, під час канікул для дітей шкіл лівобережжя, майстер – клас «Писанка своїми руками», «Знайомство з петриківським розписом» на базі недільної школи вірменської громади,  відкриття сезону відпочинку у лівобережному парку, Всесвітній День захисту дітей.                                                                                                                                                      Одним з важливих показників діяльності педагогічного колективу БДТ є творчі  досягнення  та успіхи вихованців.  Гуртківці - активні учасники   міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних  конкурсів.

Робота з обдарованими дітьми.

  Надзвичайно важливим напрямком методичної роботи є організація роботи з обдарованими дітьми, яка була направлена на створення оптимальних умов для розвитку їхніх природних можливостей та адаптації до життя в суспільстві. Методисти закладу систематично працюють  над підвищенням ролі  педагога в роботі з обдарованими дітьми,    розробляються рекомендації щодо  системи пошуку обдарованих дітей, розвитку творчих здібностей, пам’ятки керівникам гуртків.  Дана робота проводиться як в груповій так і  в індивідуальній формах. З цією метою  був розроблений творчий проект-конкурс «Портфоліо обдарованої дитини», який спрямований на підвищення мотивації успіху вихованця та сприяє постійному творчому зростанню.  

 Важливим показником ефективності роботи гуртків є результативність їх участі у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях, тощо. Загалом   протягом 2017 -2018р. навчального року вихованці БДТ взяли  участь у 35  змаганнях та фестивалях різних рівнів. Серед яких: 15 міських; 9 обласних, 7 всеукраїнських, 6 міжнародних; 48 вихованців прийняли участь у міжнародних, 67 - у всеукраїнських, 115 – у обласних, 321 – у міських заходах.                                                   

        Досягнення  вихованців  закладу за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 н.р.               
                                              Порівняльна таблиця 

  №

 

Назва

 

Кількість нагород

 

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1

Міжнародні

10

9

7

2

Всеукраїнські

24

44

34

3

Обласні

35

20

60

4

Міські

65

67

93

 

                                        Робота з батьками  та громадськістю

     Концепція «Нової української школи» передбачає рівноправну співпрацю між  педагогом, дитиною і батьками. Опираючись на партнерство між дитиною, педагогом і батьками, виконуючи  завдання Концепції «Нової  української школи» у частині «батьки - партнери»,  залучаємо батьківську громадськість до вирішення питань удосконалення освітнього процесу, матеріальної бази; підвищення іміджу  закладу.  Було  організовано роботу органів батьківського самоврядування, де батьки залучалися до активної співпраці.  На початку навчального року були проведені  батьківські  збори у гуртках, вибрані батьківські комітети, представники яких увійшли в батьківський комітет БДТ.  Адміністрація закладу та керівників гуртків проводили особисті консультації, співбесіди, зустрічі із батьками вихованців з метою вирішення нагальних питань у різних аспектах роботи. Батьки - активні  помічники, учасники всіх справ, які відбувалися у закладі.  Вони приймали участь у фестивалі  сімейної творчості «Скарби родинної криниці».    У травні  організовано і проведено звітний  концерт та виставку  творчих робіт вихованців  для батьків,де кращі вихованці та найактивніші батьки були нагороджені грамотами.                                                                                                  БДТ активно співпрацює із  закладами загальної середньої, дошкільної  та позашкільної освіти  міста,  міським історичним музеєм, територіальним центром соціального обслуговування   «Надання  соціальних послуг»    Дніпровського     району     м. Кам’янське,      ДАНО,     обласним   дитячо – юнацьким  кіноцентром «Веснянка», обласним Будинком мистецтв,    щодо популяризації мистецтва, культури, національних звичаїв і обрядів, відродження фольклорної спадщини, виховання дітей та молоді на культурно-історичних традиціях українського народу.  Два роки на базі нашого закладу працює  клуб  міжнаціонального спілкування дітей етнічних груп міста – «Дружба», який є соціальним інститутом, що дозволяє реалізувати актуальні проблеми сучасних дітей та підлітків  різних національностей.    Метою роботи клубу є створення сприятливих умов для праці і відпочинку вихованців Будинку дитячої творчості та дітей з національних меншин міста, а також - прагнення до впровадження здорового способу життя на доброзичливих, толерантних відносинах у соціумі.  Клуб створено і діє на основі добровільності, повноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності. У клубі задіяні такі форми суспільно корисної діяльності і культурного дозвілля: концерти, свята, тематичні засідання, майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми, походи до музею,  до лісу.  Діяльність клубу є частиною  роботи Будинку дитячої творчості. Вона зорієнтована на загальне виховання та творчий розвиток кожної дитини з урахуванням його індивідуальних особливостей і особистісних якостей.    У грудні 2017 року пройшов фестиваль сімейної творчості «Скарби родинної криниці», де були задіяні представники вірменської громади та  родина з Дніпродзержинського регіонального союзу поляків.   На протязі року діти із етнічних груп міста були запрошені на  новорічні  вистави та розважальні програми.   

     У квітні  відбулося відкриття  вірменської недільної школи та освячення хачкара, куди були запрошені  і представники БДТ.  У травні був проведений майстер-клас з петриківського розпису.   Ми плануємо на наступний навчальний рік продовжити  тісну співпрацю з етнічними групами міста.  

                                                                

                               Адміністративно - господарська діяльність

У 2017 – 2018 навчального року відбулося багато змін у  закладі відремонтовано:                   -   коридор закладу (110кв.м);

- дах будівлі (200кв.м);

- замінено освітлення, приведено в належний стан стіни (декоративна штукатурка, пофарбування);

- частково замінено труби  старої лівневки та старої каналізації на пластикові;

- відремонтовано та пофарбовано двері центрального входу;

Частково було проведено, за наявності проблеми, відновлення старої проводки на нову у кабінетах та в коридорах закладу.

Власними силами було придбано сітку рабицю в обсязі 60 м. для встановлення огорожі проблемної частини подвір'я.

Стосовно припису ДСНС у закладі на кліткових сходах були встановлено аварійне освітлення (4 аварійні світильники), пофарбовані сходи на перепадах висот, а в підвальному приміщенні було вирішено проблему з освітленням  ведеться  заміна ламп накалювання на лед.лампи.